Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
07. 04. 2017

Koniec špekulatívnym likvidáciám spoločností

​Špekulantom, ktorí sa zbavovali zadlžených firiem bez vyrovnania záväzkov, môže čoskoro odzvoniť. Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predstavila novelu Obchodného zákonníka. Navrhovaná právna úprava zavádza účinné nástroje proti tzv. „bielym koňom“, zameriava sa na nepoctivé fúzie obchodných spoločností a kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem. Novela je ďalším významným krokom k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Prináša opatrenia v prospech všetkých poctivých podnikateľov.

 

​BIELE KONE

Jedným z  opatrení proti tzv. „bielym koňom“ je zavedenie nového trestného činu nekalej likvidácie. Ak sa niekto stane „bielym koňom“, bude môcť byť trestne stíhaný. Rovnako sa to vzťahuje aj na tých, ktorí prevádzajú svoju účasť v podniku na „bieleho koňa“, alebo ktorí tieto úkony sprostredkúvajú. 

Na menovanie do funkcie štatutára bude potrebný súhlas toho, kto má byť menovaný a tento súhlas musí byť s úradne overeným podpisom.

 

FÚZIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Novela prináša aj opatrenia zamerané na nepoctivé fúzie obchodných spoločností. Reagujeme tak na účelové zlučovanie firiem. Zdá sa, že toto sa v poslednej dobe stalo populárnym a jednoduchým spôsobom zbavenia sa spoločnosti. Najmä v prípadoch, kedy nie je schopná splatiť svoje záväzky a uspokojiť veriteľov.

Spoločnosti sa budú môcť zlučovať aj naďalej, ale iba v prípade, ak sa týmto nedostanú do úpadku. Ak bude mať firma záujem kúpiť podnik v problémoch, môže tak urobiť, ale musí to mať odobrené správou audítora. V nej audítor potvrdí, že zlúčenie nebude pre firmu znamenať záporné vlastné imanie. Audítor sa v prípade účelovej zmeny či manipulácie s údajmi vystaví nielen reputačnému riziku, ale aj možnému postihu v podobe straty licencie. Ide o podobný koncept, ako pri protischránkovom zákone, kde zodpovednosť za správnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora majú tzv. oprávnené osoby. 

Spoločnosti v likvidácii alebo v konkurze sa nebudú môcť zlučovať vôbec.

 

ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁROV A SPOLOČNÍKOV

K zodpovednosti štatutárov už dnes patrí, že ak je firma v úpadku, musí štatutár podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Prax však ukazuje, že sa tak nedeje. A preto bude štatutárom za porušenie tejto povinnosti hroziť prísny postih. Každý veriteľ, ktorý bude takýmto konaním štatutára dotknutý, môže žiadať súd o diskvalifikáciu štatutára. Diskvalifikovaný štatutár nebude môcť byť štatutárom v žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstve, a to po dobu 5 rokov. Zároveň bude povinný uspokojiť nároky veriteľa, ktoré neuspokojila obchodná spoločnosť alebo družstvo. A navyše nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas bude aj trestným činom.  

K posilňovaniu zodpovednosti štatutára patrí aj povinnosť poskytovať súčinnosť napr. správcovi dane, exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty. Ak štatutár nie je súčinný, opäť sa vystavuje riziku diskvalifikácie.  

Štatutár sa po novom nezbaví svojich povinností so zánikom funkcie. Ak je posledným štatutárom a chce ukončiť podnikanie, môže tak urobiť, ale riadne a so všetkým, čo k tomu patrí. Nemôže sa stať, že firma zostane bez štatutára. Buď bude v lehote ustanovený nový štatutár, alebo posledný štatutár bude povinný podať návrh na konkurz. V opačnom prípade poruší povinnosti, čo môže opäť viesť až k jeho diskvalifikácii. Rovnako každý štatutár bude aj po zániku funkcie povinný poskytovať súčinnosť napr. správcovi dane, exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty.

Nové pravidlá sa dotknú aj spoločníkov. Ak spoločník využije firmu na získanie benefitu, pričom zhorší vymáhateľnosť pohľadávky veriteľa, bude ručiť za záväzky spoločnosti. Touto úpravou reagujeme na situácie, keď napr. spoločníci pri zhoršujúcej sa situácii v spoločnosti z nej ešte „narýchlo“ umelo vyvádzajú kapitál.  

Navrhovaná účinnosť novely je 1. október 2017.

 

zdroj: www.justice.gov.sk

foto: pixbay.com

Facebook YouTube instagram