Založenie s.r.o. | Zrušenie / Likvidácia / Výmaz s.r.o.

Zrušenie / Likvidácia / Výmaz s.r.o.

V súvislosti s daňovými licenciami uvažovali podnikatelia v minulosti, a to najmä spiacich spoločností, nad úplnou likvidáciou spoločnosti alebo jej zrušením a presunutím za hranice. Daňové licencie však boli vzhľadom na tlak podnikateľského prostredia zrušené a posledné daňové licencie sa platili za rok 2017.

V súčasnosti existujú dve možnosti ako dobrovoľne zrušiť obchodnú spoločnosť – s likvidáciou alebo bez likvidácie, t.j. zlúčením, splynutím či rozdelením obchodných spoločností.

 

Úkony spojené so vstupom do likvidácie

 

Ak sa spoločnosť rozhodne ukončiť svoju podnikateľskú činnosť a zrušiť spoločnosť formou likvidácie, konateľ zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré:

 

 

Spoločnosť je povinná ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, ktoré so sebou prinášajú ďalšie výdavky. Zároveň je spoločnosť povinná podať návrh na zápis likvidácie do príslušného obchodného registra.

 

Odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie, vykonáva všetky právne úkony v mene spoločnosti už len likvidátor a spoločnosť je povinná vykonávať len právne úkony súvisiace s ukončením jej činnosti. Po vstupe do likvidácie spoločnosť nemôže uzatvárať žiadne nové zmluvy ani preberať nové záväzky, okrem prípadov, kedy dané právne úkony súvisia s procesom likvidácie.

 

 

 

Proces likvidácie

 

Po zápise likvidácie do obchodného registra je povinnosťou likvidátora vykonať zverejnenie výzvy pre veriteľov spoločnosti v Obchodnom vestníku, aby prihlásili svoje pohľadávky voči likvidovanej spoločnosti. Výzva musí byť zverejnená minimálne 3 mesiace.

 

Aj keď je Obchodný vestník verejný zoznam, pri zverejňovaní dokumentov musí byť subjekt, ktorý elektronickú žiadosť o zverejnenie dokumentu podáva, registrovaný na Ministerstve spravodlivosti, ktoré mu pridelí špeciálne prihlasovacie údaje. Pokiaľ sa na výzvu likvidátora prihlásia nejakí veritelia, ich pohľadávky sa vysporiadajú, tak aby spoločnosť nemala žiadne záväzky, a po uplynutí obdobia zverejnia je možné likvidáciu formálne ukončiť.

Po uplynutí stanovenej lehoty zvolá likvidátor spoločnosti opätovne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ukončení likvidácie.

 

Za obdobie likvidácie je spoločnosť opäť povinná zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a taktiež podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.

 

 

 

Ukončenie likvidácie

 

Po rozhodnutí valného zhromaždenia o ukončení likvidácie je likvidátor povinný vyhotoviť konečnú správu o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, ktorú bude predkladať spolu s mimoriadnou účtovnou závierkou vypracovanou za obdobie likvidácie na schválenie mimoriadnemu valnému zhromaždeniu. Schválená konečná správa likvidátora, spolu s uvedenou účtovnou závierkou je nevyhnutnou prílohou návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

 

V prípade, že sú všetky uvedené dokumenty pripravené a schválené, pred samotným výmazom spoločnosti, je ešte potrebné získať súhlas správcu dane. Podľa ustanovení zákona o správe daní a poplatkov je správcom dane aj colný úrad a taktiež správca miestnej dane, tzn. obecný resp. mestský úrad. Vydanie každého z týchto súhlasov je spoplatnené správnym poplatkom v hodnote 9,50 EUR. Daňovému a colnému úradu je možné uhradiť správny poplatok aj formou e-kolkov, avšak obciam či mestám musíte zaplatiť poplatok v hotovosti do pokladne alebo prevodom na bankový účet.

 

Ďalším rozdielom je, že colný úrad ako aj správca miestnej dane má na vydanie súhlasu lehotu 30 dní. Daňový úrad nemá žiadnu zákonom stanovenú lehotu na vydanie súhlasu s výmazom spoločnosti.

 

Predtým, ako bude likvidátor žiadať o vydanie súhlasu daňový úrad, je potrebné požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie k DPH. Po doručení vašej žiadosti na príslušný daňový úrad požiada správkyňa dane každý jeden daňový odbor, kde ste boli registrovaný, o ich vyjadrenie a o súhlas s výmazom.

 

V prípade, ak je všetko v súlade s právnymi predpismi a príslušný odbor neotvorí daňovú kontrolu, môžete očakávať vydanie súhlasu približne do dvoch mesiacov od podania žiadosti. Ak sa však otvorí kontrola môže tento proces trvať aj celý rok. Daňový úrad skúma pred vydaním súhlasu aj úhrady dane z minulosti a iné správne delikty, ktorých sa podnikateľ v minulosti dopustil, a prípadne dorubí príslušné sankcie a to až do obdobia, kedy je možné tieto sankcie považovať že premlčané, t.j. päť rokov od konca roka, v ktorom bol daňovník povinný zaplatiť daň.

 

 

 

 

Výmaz spoločnosti z obchodného registra

 

Ak získate súhlas od všetkých troch správcov dane, máte vyhotovené a schválené všetky vyššie uvedené dokumenty, môžete konečne pristúpiť k žiadosti o výmaz spoločnosti z obchodného registra.

 

Lehota na podanie žiadosti o výmaz z obchodného registra je 90 dní odo dňa schválenia konečnej správy likvidátora a účtovnej závierky vyhotovenej za obdobie likvidácie. V prípade, že návrh na výmaz obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a prílohy, príslušný súd spoločnosť vymaže za pár dní (lehota je 5 dní odo dňa pridelenia sudcu) a spoločnosť dňom jej výmazu z obchodného registra právne zaniká.

 

Súhlasy správcov dane sa už nevyžadujú. Vyždajú sa v prípade, že ste vedený ako daňový dlžník a taktiež sa vyžaduje v prípade dlhov aj súhlas zo Sociálnej poisťovne.

 

ZRUŠENIE / LIKVIDÁCIA / VÝMAZ S.R.O. -
AKCIA !!! do 15. septembra 2020
466  299 EUR

 

Náklady  

Zrušenie s.r.o. a vstup s.r.o. do likvidácie

AKCIA !!!

466 - 299 EUR

Zápis zmeny do Obchodného registra
Zverejnenie výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku
Výmaz spoločnosti z Obchodného registra
Súdny poplatok  33 EUR
Správny poplatok za zverejnenie v Obch. vestníku 20 EUR
Spracovanie účtovníctva podľa náročnosti

 

ceny sú vrátane DPH

 

Facebook YouTube instagram