Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
07. 03. 2019

Podnikanie v nákladnej cestnej doprave

Pre získanie povolenia a licencie, musí žiadateľ podať žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy a následne podať žiadosť o vydanie licencie spoločenstva v prípade, ak chce prevádzkovať túto dopravu na medzinárodnej úrovni.

 

Žiadosť na udelenie licencie spoločenstva je možné podať:

   písomnou formou,

     - osobne na adresu príslušného okresného úrad,

     - poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

   osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,

   elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou, ktorú podnikateľ musí spĺňať, je tzv. odborná spôsobilosť vedúceho dopravy na cestnú osobnú dopravu. Môže ňou disponovať podnikateľ sám, alebo túto spôsobilosť musí mať osoba „previazaná“ s dopravnou spoločnosťou. napr. konateľ, zamestnanec, spoločník (musí vlastniť minimálne 15% obchodného podielu). Vo všetkých prípadoch je nutné, aby táto osoba bola za vedúceho dopravy vymenovaná menovacím dekrétom.

 

Odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy možno preukázať nasledovným spôsobom:

●        úspešným absolvovaním skúšky (preukázaním potrebných znalostí pred skúšobnou komisiou) na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Na základe absolvovania tejto skúšky získate osvedčenie o  odbornej spôsobilosti,

●        zamestnaním zamestnanca , ktorý touto spôsobilosťou už disponuje (tzv. garant odbornej spôsobilosti v osobnej cestnej doprave - vedúci dopravy obligatórne menovaný menovacím dekrétom).

Splniť túto podmienku je nevyhnutné pre získanie povolenia a licencie na prevádzkovanie cestnej osobnej dopravy, práve z dôvodom bezpečnosti a odbornej garancie znalostí súvisiacich s daným predmetom podnikania.

 

Požiadavky kladené na dopravcu pri prevádzkovaní dopravy:

●       podmienka veku 21 rokov, bezúhonnosť v prípade právnickej osoby túto podmienku musí spĺňať jej štatutárny orgán a spoločník,

●       osoba, ktorá je garantom odbornej spôsobilosti na tento druh dopravy (vedúci dopravy) musí túto podmienku taktiež spĺňať,

●       samozrejmosťou je spôsobilosť vodiča autobusu, resp. autokaru, jeho vodičské oprávnenie na tento druh dopravného prostriedku a karta vodiča.

 

Žiadateľ o udelenie povolenia na prevádzkovanie cestnej osobnej dopravy musí splniť aj nasledovné podmienky:

●         musí byť držiteľom oprávnenia na podnikanie - živnostenského oprávnenia, alebo musí disponovať výpisom z Obchodného registra SR (aj SZČO živnostník),

●         spĺňať podmienky finančnej spoľahlivosti - konkrétne 9 000 € za v poradí prvý autobus (vozidlo kategórie M2,M3) a 5 000 € za každé ďalšie vozidlo (autobus, autokar),

●       splniť podmienku garancie odbornej spôsobilosti, preukázať vzťah s držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na cestnú osobnú dopravu (spoločník konateľ, alebo zamestnanec) a prostredníctvom menovacieho dekrétu ho vymenovať za vedúceho dopravy, doložiť registračný list zo Sociálnej poisťovne na účely odvodov za tohto zamestnanca,

●       disponovať tzv. technickou základňou spoločnosti (miesto, kde je možné vykonávať údržbu vozidiel spoločnosti parkovanie a iné činnosti súvisiace s týmto predmetom podnikania atď.). Priestorové nároky sa odvíjajú od počtu vozidiel (60 metrov štorcových na každé jedno vozidlo). Existencia technickej základne spoločnosti sa dokladuje nájomnými zmluvami a podkladá sa prostredníctvom listu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti. V prípade potreby je v niektorých prípadoch nevyhnutný aj súhlas obce so zriadením technickej základne na jej katastrálnom území,

●       disponovať prepravným poriadok na konkrétne potreby spoločnosti – ide o dokument a smernicu, ktorá spresňuje pravidlá podnikania v cestnej osobnej doprave. Uvedený prepravný poriadok musí byť v zmysle zákona uverejnený na webovej stránke prepravcu,

●       preukázať vlastníctvo, resp. držbu vozidiel uvedených v návrhu na vydanie povolenia prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy. Uvedený vzťah sa preukazuje prostredníctvom lízingových zmlúv, nájomných zmlúv a samozrejmým priložených

●       fotokópii technických preukazov týchto vozidiel, kde je vlastník a držiteľ uvedený.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). 

 

 

Facebook YouTube instagram