Založenie s.r.o. | Blog
image
slovensko.sk
07. 04. 2017

Elektronizácia exekučného konania

Novela Exekučného poriadku v kontexte zákona o e-Governmente zavádza od 1. apríla 2017 povinnosť komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky. Od 1. apríla 2017 teda môžete ako oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh“) sám, prostredníctvom svojho zástupcu alebo exekútora už len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára do elektronickej schránky výlučne príslušného Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „exekučný súd“). Tento elektronický formulár s názvom „Návrh na vykonanie exekúcie“ je zverejnený na stránke MSSR v časti eŽaloby, Zoznam formulárov, v novej agende Exekučné konanie.

 

Návrh môžete podať buď cez portál MSSR – eŽaloby, ktorý poskytuje plne automatizovaný proces, alebo cez portál slovensko.sk prostredníctvom všeobecnej agendy exekučného súdu s nahratým uvedeným elektronickým formulárom. V druhom prípade sa na strane exekučného súdu vyžaduje manuálne spracovanie elektronického podania, a preto MSSR primárne preferuje automatizovaný postup cez portál eŽaloby. Návrh musí byť autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň nebude prihliadať. Exekučný titul a ostatné listiny pripojte buď ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou dokumentu v listinnej podobe. Ak chcete návrh podať ešte s ďalším oprávneným, zvoľte si na účely exekučného konania spoločného zástupcu. Všetky úkony s návrhom ako späťvzatie návrhu ako aj opravu chýb v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti návrhu musíte tiež vykonať elektronicky.

 

V prípade, že vy alebo váš zástupca nemáte občiansky preukaz s čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie alebo potrebujete k návrhu doložiť listinu, ktorú treba zaručene konvertovať z listinnej podoby na elektronickú, môžete návrh podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora v Slovenskej republike. Povinnosť používať elektronickú schránku na účely elektronickej komunikácie a doručovanie vyplýva pre exekútorov zo zákona o e-Governmente.  Exekútor je však v danom prípade až do vydania poverenia príslušnému exekútorovi na vykonanie exekúcie zástupcom oprávneného na doručovanie písomností.

 

Exekučný súd zasiela poverenia príslušným exekútorom do 15 dní odo dňa podania návrhu elektronicky.

 

V exekučnom konaní platíte v súvislosti s podaním návrhu ešte súdny poplatok vo výške 16,50 eura, ak nie ste od poplatkovej povinnosti oslobodený. Súdny poplatok je splatný podaním návrhu a uhrádza sa poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke. Zúčtovacie údaje sa oznamujú automatizovaným spôsobom.

 

MSSR uverejnilo podrobnejšie informácie k elektronizácii exekučného konania na svojej webovej stránke

 

 

zdroj: slovensko.sk

foto: pixbay.com

 

Facebook YouTube instagram