Založenie s.r.o. | Slovník pojmov

Slovník pojmov

Obchodné meno

rozumie sa názov, pod ktorým podnikateľ nosí právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.


Obchodné imanie

je súbor obchodného majetku a záväzkov, kt. podnikateľovi vznikli v súvislosti s podnikaním.


Obchodný majetok

majetok, ktorý podnikateľ používa v podnikateľskej činnosti. Je to súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia, alebo sú určené na jeho podnikanie.


Zbierka listín

je súčasťou OR, obsahuje všetky dokumenty týkajúce sa spoločnosti (spol. zmluva, všetky jej zmeny, účtová závierka, správa z auditu.


Fyzická osoba

Fyzická osoba je prirodzená osoba, ľudská bytosť, človek, jednotlivec, ktorej právo priznáva možnosť byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti, pričom je irelevantné, či je štátnym občanom štátu pobytu, cudzincom alebo bezdomovcom.


Právnická osoba

Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu. Obvykle je to podnik, organizácia, nadácia, ktorá je spôsobilá k právam a povinnostiam, má teda právnu subjektivitu.


Právny úkon

základnou náležitosťou je to, že musí byť daná vôľa (je sloboda a vážnosť). Táto slobodná vôľa musí byť zrozumiteľná a po obsahovej stránke určitá (napr. podpísanie zmluvy).


Obchodné tajomstvo

tvorí všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej, či technickej ponuky súvisiacej s podnikom, ktorý má skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu. Nie je v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné. Má byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

je právnická osoba založená za účelom podnikania, prípadne vykonávania inej činnosti, pokiaľ zákonom nie je výkon takejto činnosti zakázaný v tejto právnej forme.


Konateľ v spoločnosti

Konateľ spoločnosti je výkonný orgán, ktorého právom a povinnosťou je riadiť spoločnosť a za spoločnosť konať.


Akcia

Predstavuje druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa (akcionára) podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti tak, ako to určujú stanovy akciovej spoločnosti a Obchodný zákonník.


Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť, tak ako aj ostatné obchodné spoločnosti vznikajú dňom zápisu do obchodného registra.

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.


Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Je to zmiešaná spoločnosť, má znaky osobnej i kapitálovej spoločnosti, ktoré vyplývajú z rôzneho právneho postavenia dvoch skupín spoločníkov.


Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo je služba určená najmä začínajúcim podnikatelom. Poskytovateľ virtuálneho sídla prenajíma zákazníkovi – adresu za účelom zápisu do obchodníhoregistra ako sídla zákazníka.

Zaručený elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis umožňuje bezpečnú komunikáciu tak na úrovni verejnej – s obchodným registrom, daňovým úradom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, colnou správou, so súdmi atď. ako aj na úrovni súkromnej. Jeho využívanie následne umožňuje nemalé úspory fi nancií, práce, času… a v neposlednom rade tiež nenáročnú a plnohodnotnú archiváciu dokumentov v elektronickej podobe.Facebook YouTube instagram