Založenie s.r.o. | Založenie komanditnej spoločnosti (K.S.)

Založenie komanditnej spoločnosti (K.S.)

Komanditná spoločnosť je osobnou spoločnosťou, ktorá umožňuje spojenie podnikateľov, ktorí pôsobia ako komplementári, s pasívnymi spoločníkmi alebo investormi, ktorí sú komandisti, a ktorí sa nechcú podieľať na vedení spoločnosti.

 

Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene, t.j. celým svojím osobným majetkom a ich podiely na zisku spoločnosti nie sú zdanené na úrovni spoločnosti, ale zavedú sa iba do osobného daňového priznania komplementára.

 

Komanditisti ručia len do výšky svojho nesplateného kapitálového vkladu, t.j. neručia za dlhy a záväzky spoločnosti, ale ich podiel na zisku spoločnosti je zdanený na úrovni spoločnosti a ak sa na nich vzťahuje daň z dividend a podielov na zisku, tak potom aj na ich osobnej úrovni, t.j. dvojnásobné zdanenie, pričom nie vždy k tomuto druhému zdaneniu dochádza, keď sa daň z dividend a podielov na zisku neuplatňuje.

 

Komanditná spoločnosť ponúka viacero výhod:

 

 

Komanditná spoločnosť – ďalšie charakteristiky:

 

 

ZALOŽENIE K.S. od 109,- EUR* s DPH
  (259,- EUR s DPH vrátane súdnych poplatkov)

 

 

náklady
poplatok za overenie podpisov 1,50 EUR/podpis
správny poplatok za 1 voľnú živnosť 0,- EUR
správny poplatok za 1 viaz./remes. živnosť 7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie komanditnej spoločnosti do OR SR 150,- EUR
cena za službu VaV 109,- EUR*

 

* - ak si objednáte registračné sídlo min. na 1 rok, inak 129,- EUR (279,- EUR s DPH vrátane súd. popl.)

 

Služba zahŕňa:

 

 

 

Facebook YouTube instagram