Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
06. 06. 2016

Čo sú daňové licencie?

Daňová licencia je minimálna daň právnickej osoby, po odpočítaní úľavy na dani podľa §30a, §30b alebo §52 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa §45 zákona o dani z príjmov, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

 

Výška daňovej licencie je stanovená zákonom o dani z píjmov, a to v závislosti od toho, či je daná právnická osoba platiteľom DPH alebo nie, a v závislosti od výšky ročného obratu.

 

Ak daňovík nie je platiteľom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje 500 000 EUR, daňová licencia je vo výške 480 EUR.

 

Ak daňovník je platiteľom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje 500 000 EUR, daňová licencia je vo výške 960 EUR.

 

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období ročný obrat viac ako 500 000 EUR, daňová licencia je vo výške 2 880 EUR.

 

Navyše platí, že u daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20% z celkového piemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, daňová licencia sa znižuje o polovicu (teda na 240 EUR, 480 EUR resp. 1440 EUR).

 

Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa §49 zákona o dani z príjmov, prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr 1.januára. Spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá vznikla v roku 2015 bude teda povinná platiť daňovú licenciu prvýkrát až v roku 2017, za zdaňovacie obdobie roka 2016.

 

Stručne môžeme daňovú licenciu chápať ako akúsi minimálnu daň, ktorú musí zaplatiť každá právnická osoba (s určitými zákonom stanovenými výnimkami) a to aj vtedy, ak by daná právnická osoba nevykázala v zdaňovacom období žiaden zisk, teda nemala by povinnosť odviesť žiadnu daň z príjmu.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram