Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
10. 06. 2016

Dobrovoľný platiteľ (platca) DPH

Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49.790,- EUR za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 

Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH. Podľa záväzného výkladu Súdneho dvora EÚ sa aj samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody považuje za vykonávanie ekonomickej činnosti (rozhodnutie Súdneho dvora C-268/83). Preto o dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj osoba, ktorá v čase podania žiadosti neuskutočňuje žiadne zdaniteľné obchody, avšak má zámer vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom prípravu na budúce zdaniteľné obchody vie preukázať hodnovernými dôkazmi.

 

Ak sa chcete stať dobrovoľným platiteľom dane z pridanej hodnoty, je ako prvý krok potrebné predložiť na príslušný daňový úrad nasledovné dokumenty :

 

  • 1. žiadosť o registráciu pre DPH,
  • 2. dotazník - informácie o s.r.o., druhy poskytovaného tovaru alebo služieb, predpokladaný obrat na budúce obdobie, či bude obchodovať na Slovensku a v iných členských štátoch EÚ alebo aj so štátmi mimo EÚ, hmotný a nehmotný majetok, počet zamestnancov v s.r.o., akým spôsobom je vedené učtovníctvo,
  • 3. kópia zmluvy o zriadení/vedení bankového účtu,
  • 4. kópia výpisu z obchodného registra,
  • 5. doklady o vykonávaní ekonomickej činnosti - napríklad uzavreté zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, vystavené a prijaté faktúry, pokladničné doklady,
  • 6. podnikateľský plán - údaje o Vašej spoločnosti, predmety podnikania, informácie o vedenom účtovníctve, SWOT analýza a finančná prognóza, predpokladané výdavky a príjmy, a tiež prečo sa chcete stať dobrovoľným platiteľom DPH.

 

Následne si Vás daňový úrad pozve na osobné stretnutie. Odporúčame dobre sa pripraviť na toto stretnutie, nakoľko aj od neho sa bude odvíjať uloženie zábezpeky. Daňový úrad s Vami spíše zápisnicu o priebehu celého stretnutia. Potom Vám vydá rozhodnutie, či je alebo nie je potrebné zložiť zábezpeku na daň, a ak áno, tak aj v akej výške od 1.000,- EUR do 500.000,- EUR. Žiadateľ o registráciu musí zložiť zábezpeku do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydaného správcom dane na obdobie 12 mesiacov. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemá nárok na žiadne úroky. Pri uložení zábezpeky sa lehota registrácie predlžuje z 21 dní na 60 dní. V prípade, ak s.r.o. nezloží vyrubenú zábezpeku, daňový úrad zamietne žiadosť o registráciu za platiteľa DPH. Ak sa s.r.o. stane platiteľom DPH, musí ním byť aspoň jeden rok. Po uplynutí dvanástich mesiacov sa môže ako platiteľ DPH odhlásiť.

 

Viac informácií ohľadne registrácie pre DPH nájdete tu.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram