Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
26. 09. 2016

Dostupnejší osobný bankrot

Dostupnejší osobný bankrot

 

Vláda schválila zmeny v osobnom bankrote. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a možnosť oddlženia sa stane dostupnejšou. Nemajetným s nákladmi na oddlženie by mal pomôcť štát a zvýšiť by sa mala aj ochrana pred úplnou stratou bývania dlžníkov.

 

Osobný bankrot v zákone o konkurze a reštrukturalizácii.

 

Vzhľadom na navrhované zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii sa tzv. osobný bankrot môže stať dostupnejším pre viac ľudí. Podstatne by sa mali znížiť náklady spojené so začatím konania o oddlžení. Štát pomôže nemajetným dlžníkom s nákladmi na oddlženie. Dlžníci budú v zmysle návrhu chránení pred úplnou stratou bývania.

 

Zbaviť sa dlhov bude možné buď samotným konkurzom alebo splátkovým kalendárom.  V prípade konkurzu odovzdá správcovi svoj majetok na speňaženie a následne súd rozhodne o prípadnom oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť svojho majetku, ale vo vopred  danom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude následne nevymáhateľný. Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné)  však bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení  (napr. pohľadávky detí dlžníka na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví,...) nakoľko vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku, nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať.

Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z dvoch uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov.

 

Osobný bankrot bude dostupnejším aj vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení. Preddavok na odmenu správcu bude znížený zo sumy 650 EUR na 500 EUR a po novom sa už nebude vyžadovať žiaden minimálny majetok na schválenie začatia konkurzného konania, ktorý v súčasnosti musí byť aspoň v hodnote 1.650 EUR. Navyše nemajetným s nákladmi na oddlženie pomôže štát prostredníctvom Centra právnej pomoci s tým, že v nasledujúcich 3 rokoch po oddlžení mu ich dlžník bude musieť vrátiť v plnej výške.

 

Ak sa osoba rozhodne pre osobný bankrot Centrum právnej pomoci bude tejto nápomocné. Nová úprava predpokladá posilnenie pracovísk Centra právnej pomoci. Budú vytvorené tímy zložené z právnikov, sociálnych pracovníkov, ktoré v prípade potreby pomôžu ľudom prejsť celým procesom osobného bankrotu.

 

Novinkou bude aj zavedenie tzv. „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“. Toto opatrenie významne zvyšuje ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Dlžník, ktorý prejde osobným bankrotom, bude mať právo voči tzv. nezabezpečeným veriteľom uchrániť sumu tzv. „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“. Táto suma bude ustanovená vládou SR prostredníctvom nariadenia. Ak obydlie dlžníka nebude dosahovať túto hodnotu, v konkurze sa ani nebude predávať. Ak ju presiahne, na bankový účet sa dlžníkovi prevedie časť z výťažku zo speňaženia domu, resp. bytu zodpovedajúca nepostihnuteľnej hodnote obydlia. Z tohto účtu potom bude môcť mesačne čerpať v nasledujúcich rokoch určenú sumu.

 

Účinnosť zmien v oddlžení fyzických osôb je predpokladaná od 1. marca 2017.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram