Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
26. 09. 2016

Efektívnejšie exekúcie

Efektívnejšie exekúcie

​Vláda schválila zmeny v exekučných konaniach. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Exekútor bude mať väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie a zároveň dôjde k odľahčeniu súdov od exekučnej agendy, čo prispeje k lepšiemu prístupu k spravodlivosti vôbec.

Novela Exekučného poriadku

 

Na exekútorov sa majú klásť väčšie požiadavky. Vďaka novinkám bude možné skoncovať aj s donekonečna trvajúcimi exekučnými konaniami. Oveľa jednoduchší má byť aj samotný odklad exekúcie. Okrem toho k väčšej informovanosti najmä veriteľov má prispieť aj zverejňovanie poverení na vykonanie exekúcií.

 

Okresný súd v Banskej Bystrici sa stane jediným exekučným súdom na Slovensku. Podstatne sa tým odbremení administratívna agenda súdov spojená s exekučnými konaniami. Úpravou môže prísť k zrýchleniu súdnych konaní ako takých a teda aj k zlepšeniu prístupu k spravodlivosti vôbec.

 

Cieľom týchto zmien bolo, aby boli exekučné konania vyrovnanejšie vo vzťahu ako k dlžníkovi tak aj k veriteľovi. Medzi oprávneným a súdnym exekútorom má dôjsť k pretrhnutiu väzieb, zvýši sa disciplinárna zodpovednosť exekútorov a dôjde k rovnomernejšiemu rozdeľovaniu vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Výber exekútora bude náhodný a zaradení do neho budú môcť byť iba tí, ktorí splnia požadované podmienky (napr.  v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený podľa zadefinovaných podmienok). Postupne preverovať a garantovať, že exekútorské úrady spĺňajú tieto podmienky, bude Slovenská komora exekútorov. Čo sa týka disciplinárnej zodpovednosti exekútorov, ak exekútor nevyplatí oprávnenému prijaté peňažné prostriedky do 7 dní od ich prijatia, dopustí sa závažného disciplinárneho previnenia ktoré môže viesť až k odvolaniu z funkcie. Do rozhodnutia o disciplinárnom previnení môže minister pozastaviť exekútorovi výkon funkcie.  

 

Po novom má byť jednoduchší aj odklad exekúcie a to zo „sociálnych dôvodov“, teda ak sa napr. dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie. Odklad bude môcť povoliť samotný exekútor na 3 mesiace aj bez súhlasu oprávneného. Namiesto odkladu môže povinný využiť inštitút splátkového kalendára, pričom pri splátkach nebude mať zablokovaný majetok.

 

Ďalšou novinkou je aj zastavenie exekúcie, a to ak sa v priebehu 3 rokov v prípade fyzickej osoby (alebo 1,5 roka v prípade právnickej osoby) nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť. Uvedené nepovažujeme za krok správnym smerom, nakoľko morálka dlžníkov týmto krokom bude iba viac upadať.

 

Zavádza sa aj inštitút centrálnej evidencie exekúcií, v ktorej má byť zverejnená informácia o aktuálnom stave vymáhania pohľadávky v exekúcii. Účastník exekučného konania si tak bude môcť jednoducho vyhľadať a skontrolovať stav exekúcie, resp. stav vymáhania pohľadávky. Exekútor bude garantovať, že to, čo vymohol, je tam evidované a že tieto údaje sú aj správne. Rovnako majú byť v systéme zverejňovania súdnych rozhodnutí zverejňované aj vydané poverenia na vykonanie exekúcií. Medzi už zverejnenými súdnymi rozhodnutiami bude môcť ktokoľvek vyhľadať aj informáciu, voči komu je vedená exekúcia.

 

Účinnosť novely by mala byť  od 1. apríla 2017.

 

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram