Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
10. 06. 2016

Konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným

Obchodný zákonník uvádza konkrétne v §133 ods. 1, že konateľ spoločnosti je jej štatutárnym orgánom. Povinne sa musí ustanoviť minimálne jeden konateľ (môže ich byť aj viac) a tento status môže niesť len fyzická osoba. Spoločnosť môže vybrať konateľa buď z radov spoločníkov, alebo tiež tretie osoby, ktoré nemusia mať k danej spoločnosti žiadny vzťah. Za výber konateľa/ov je zodpovedné valné zhromaždenie, ktoré ich vymenúva/zvolí na rokovaní.

 

Ak sa spoločnosť rozhodne vymenovať viacero konateľov, tak zo zákona nemajú žiadne obmedzenie vo výkone svojej funkcie a každý z nich môže konať samostatne – s tou výnimkou, ak spoločenská zmluva neurčí iný rozsah ich spoločného konania. Dá sa dokonca obmedziť aj oprávnenie konateľa (urobiť to môže iba valné zhromaždenie, buď priamo alebo cez ustanovenie v spoločenskej zmluve), avšak iba dovnútra spoločnosti. Na druhej strane úkon, ktorý konateľ urobí v prípade, ak poruší vnútorné obmedzenie svojej funkcie, ostáva stále platný a pre spoločnosť záväzný.

 

Kedy sa konateľ stáva konateľom?

 

Mnoho subjektov v praxi považuje za konateľa len tú osobu, ktorá je už zapísaná v obchodnom registri ako konateľ, a ktorá sa tak môže preukázať výpisom z obchodného registra. Platná právna úprava ale umožňuje konať v mene spoločnosti osobe už odo dňa jej zvolenia/vymenovania za konateľa na valnom zhromaždení. Nebude sa síce preukazovať výpisom z obchodného registra, ale zápisnicou z valného zhromaždenia. Následne je samozrejme povinnosť túto osobu zapísať do obchodného registra, avšak s účinkami deklaratórnymi.

 

V praxi sa častokrát stretávame, že takýto úkon nie je akceptovaný a obchodný partner požaduje výpis z obchodného registra. Takýto postup nie je nutný a úkony, ktoré osoba zvolená, ale ešte nezapísaná urobí, budú platné a pre spoločnosť záväzné.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram