Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
10. 06. 2016

Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania

Podnikateľovi, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, po začatí podnikania vzniká registračná alebo oznamovacia povinnosť voči úradom. Je nevyhnutné sa zaregistrovať na miestne príslušnom daňovom úrade (určuje sa podľa sídla podnikania), do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (pokiaľ má podnikateľ zamestnancov alebo ak je ako štatutár zároveň v zamestnaneckom pomere s podnikateľským subjektom, ktorý zastupuje).

 

Odbor živnostenského podnikania miestne príslušného okresného úradu v pozícii jednotného kontaktného miesta (JKM) zároveň s ohlásením živnosti prihlási fyzickú osobu do zdravotnej poisťovne, zaregistruje na daňový úrad a prípadne aj do obchodného registra (OR), ak fyzická osoba požiada o zápis. Rovnaká možnosť platí aj pre právnicke osoby, v prípade registrácie na daňovom úrade a zápisu do OR.

 

Primárne každý podnikateľský subjekt musí požiadať o registráciu u správcu dane, ktorý mu následne pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a vydá doklad o pridelení DIČ. Lehota na podanie žiadosti o registráciu je 30 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie.

 

Do zdravotnej poisťovne je možné sa prihlásiť prostredníctvom formulára na ohlásenie živnosti, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa. Ak má zároveň zamestnancov, je povinný oznámiť do 8 pracovných dní od vzniku povinnosti zmenu platiteľa poistného za každého zamestnanca v jeho poisťovni. Rovnaká povinnosť voči zdravotnej poisťovni platí aj v prípade právnickej osoby, ak je zamestnávateľom.

 

Do Sociálnej poisťovne sa prihlasuje fyzická osoba – podnikateľ, až keď jej príjem dosiahne požadovanú výšku, a to až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom fyzická osoba začala podnikať. Povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne vzniká k 1. júlu príslušného roku a lehota na registráciu za platiteľa poistného je 8 dní. Ak ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je zamestnávateľom, povinnosť vzniká odo dňa uzatvorenia pracovného pomeru so zamestnancom a podnikateľ sa prihlasuje do registra zamestnávateľov do 8 dní od vzniku tejto povinnosti.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram