Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
06. 06. 2016

Splatenie základného imania pre zápisom do obchodného registra

Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikne až zápisom do obchodného registra. K návrhu na zápis do obchodného registra sa od 1. decembra 2013 prikladá aj výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí. Táto povinnosť vyplýva z § 60 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Vklady spoločníkov pred vznikom spoločnosti spravuje správca vkladu, ktorým je najčastejšie jeden zo zakladateľov. Tieto peňažné vklady sa vkladajú na osobitný bankový účet zriadený správcom vkladu.

 

Banky vám pri zriadení tohto typu účtu pomôžu, pretože majú na tento účel pripravené špeciálne typy účtov. Keďže spoločnosť ešte oficiálne neexistuje, nemôže byť účet vedený na ňu, ale na správcu vkladu, ktorý uzatvorí s bankou zmluvu o vedení osobitného účtu na účel splatenia základného imania. Na zriadenie takéhoto účtu je potrebné banke predložiť spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu a občiansky preukaz správcu vkladu. Je potrebné si ešte uvedomiť, že s peňažnými prostriedkami na tomto účte nie je možné nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne. Výnimkou sú úhrady nákladov spojených so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy a vrátenie vkladu alebo jeho časti spoločníkovi.

 

Ak bola na osobitný bankový účet splatená požadovaná výška základného imania, tak k návrhu na zápis do obchodného registra sa priloží aj výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí. Návrh na zápis do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Podpisujú a podávajú ho všetci spoločníci. Ak boli splnené všetky náležitosti, registrový súd zapíše spoločnosť do obchodného registra.

 

Zápis do obchodného registra sa dá vybaviť aj na jednotnom kontaktnom mieste. Potom je potrebné zápis do obchodného registra a vznik spoločnosti oznámiť banke. Banka po predložení výpisu z obchodného registra za prítomnosti konateľa pôvodný bankový účet na zloženie základného imania nezruší, ale ho doplní o údaje z obchodného registra a pretransformuje na podnikateľský. Znamená to, že číslo účtu sa nezmení, iba dôjde k zmene produktu. S prostriedkami na tomto učte už bude môcť disponovať novovzniknutá spoločnosť prostredníctvom konateľa, prípadne inej oprávnenej osoby.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram