Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
08. 06. 2016

Živnosť alebo s.r.o.? Vyberte si správne

Rozhodli ste sa, že začnete podnikať, no neviete, akú formu podnikania zvoliť? Pred definitívnym rozhodnutím je potrebné zvážiť všetky aspekty. V tomto článku nájdete základné rozdiely medzi podnikaním formou s.r.o. a podnikaním na základe živnostenského oprávnenia (SZČO). Najprv zhrnieme náklady, ktoré sú k začatiu podnikania nevyhnutné.

 

I. otázka základného imania:

 

Základné imanie je v zmysle § 58 ods. 1.) Obchodného zákonníka (ObZ) peňažné vyjadrenie súhru peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Laicky povedané, základné imanie predstavuje počiatočný zdroj financovania Vašej podnikateľskej činnosti.

Základné imanie sa povinne vytvára u s.r.o, a to tak, že spoločník, resp. spoločníci, do rúk správcu vkladov vložia svoje vklady celkove o výške minimálne 5 000,-€.;

Takto vložené peniaze môžu využívať práve na výkon podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Ako SZČO si žiadne základné imanie nevytvárate. Začínate takpovediac od nuly.

Možno povedať, že ak by jediným rozdielom medzi s.r.o. a SZČO bolo základné imanie, ako živnostník „ušetríte“ 5 000,- €.

 

II. poplatky za založenie s.r.o./živnosti:

 

V prípade SZČO podnikáte na základe vydaného osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Poplatky spojené s vydaním osvedčenia sa odvíjajú od predmetu podnikania. Na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je potrebné si zapísať minimálne jednu živnosť ako predmet podnikania. Cena za túto živnosť sa odvíja od toho, či si predmet podnikania volíte zo zoznamu voľných, remeselných alebo viazaných živností.

Poplatok v prípade voľnej živnosti predstavuje 5,-€, v prípade viazanej/remeselnej živnosti 15,-€. V prípade elektronického podania žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa pri zápise voľných živností neuhrádza žiaden poplatok a v prípade viazanej/ remeselnej živnosti sa poplatok znižuje na polovicu. Ak chcete svoju žiadosť podať elektronicky, je potrebné ju podpísať zaručeným elektronickým podpisom.

Ak si chcete založiť s.r.o., je potrebné rátať okrem poplatkov spojených s vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení aj so súdnym poplatkom. Jeho výška je 331,5 €, v prípade elektronického podania sa však znižuje na 165,75 €.

Navyše, v prípade zakladania s.r.o. je potrebné rátať aj s poplatkami za overenie zakladateľských dokumentov. Ich výšku si však môžete zminimalizovať overením dokumentov na matrike namiesto využitia služieb notára.

Predpokladané náklady na založenie s.r.o. teda predstavujú sumu okolo 400,-€.

Sú to práve tieto dve otázky – otázka základného imania a otázka poplatkov spojených so založením s.r.o., ktoré ľudí odrádzajú od podnikania formou s.r.o. a predstavujú pomyslenú výhodu pre živnostníkov.

V praxi však rozdiel v nákladoch nie je taký markantný.

Pre založenie s.r.o. aj získanie statusu živnostníka sa vyžaduje získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. V tomto bode sú teda náklady pre obe strany rovnaké.

V praxi je obdobná situácia aj v prípade základného imania. Zakladateľ s.r.o. v zmysle platnej legislatívy vkladá svoj peňažný vklad do rúk správcu vkladov., čo správca vkladu potvrdí písomným vyhlásením. Zákon pripúšťa, aby zakladateľ a správca vkladu boli totožná osoba. V praxi teda sami sebe podpíšete, že ste si odovzdali vklad v plnej výške. Reálne splatenie základného imania sa neoveruje. Registrovému súdu postačuje ešte stále len písomné vyhlásenie Splatenie je v mnohých prípadoch len na papieri.

Jediné náklady, ktoré reálne musíte uhradiť, v prípade, že pri s.r.o. nevyužijete naše služby, predstavujú sumu približne 400,-€ (súdny poplatok+ poplatky za overenie dokumentov + osvedčenie o živnostenskom oprávnení). S využitím našich služieb však viete ušetriť minimálne ďalších 100,-€.

 

III. „vlastníctvo“ s.r.o./ živnosti:

 

V prípade živnosti je situácia jednoznačná – osvedčenie o živnostenskom oprávnení sa vydáva pre konkrétnu osobu, „vlastníkom“ živnosti je teda sám živnostník. Živnosť sa nededí a nemožno ju ani previesť na inú osobu, je teda viazaná striktne na fyzickú osobu, ktorej bola udelená.

V prípade s.r.o. je možné, aby bolo „spoluvlastníkov“, inak nazývaných spoločníkov, viac.

Spoločníkom s.r.o. rozumieme FO alebo PO, ktorá je za spoločníka označená v zakladateľskom dokumente s.r.o. a ktorej Obchodný zákonník v súvislosti s jej postavením ukladá povinnosť splatiť jeho vklad (peňažný/nepeňažný). Pomerom výšky jeho vkladu do spoločnosti ku výške základného imania sa určuje obchodný podiel. Tento obchodný podiel vyjadruje mieru „spoluvlastníctva“ jednotlivého spoločníka v tej-ktorej s.r.o. Takýchto „ spoluvlastníkov“ môže mať spoločnosť viac, maximálne však 50. Obchodný podiel spoločníka možno dediť a tiež previesť na inú osobu, ak si spoločníci v zakladateľskom dokumente neurčia inak.

 

IV. ručenie v s.r.o./ živnosti:

 

Rozhodujúcim faktorom či podnikať formou s.r.o. alebo ako živnostník, by mala byť práve otázka ručenia.

Ručenie v danom prípade predstavuje právnu povinnosť uhradiť všetky záväzky (dlhy), ktoré Vám v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti vznikli.

Ako živnostník ručíte za svoje záväzky celým svojím majetkom. Je pritom bezpredmetné, akým spôsobom ste sa do dlhov dostali (teda ručíte aj v prípade, že si Váš obchodný partner nesplní svoju povinnosť uhradiť Vám za Vaše služby všetky náklady a pod.) V prípade, že sa teda akýmkoľvek spôsobom dostanete do dlhov, oprávnená osoba môže siahnuť, a aj siahne, na Váš súkromný majetok.

Takýmto spôsobom sa Vy a Vaša rodina ľahko môže stať bezdomovcami.

Už z názvu – s.r.o. ( spoločnosť s ručením obmedzeným) vyplýva jasný rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. Spoločník s.r.o. ručí len obmedzene - do výšky svojho nesplateného vkladu. V prípade, že teda splatil svoj vklad v plnej výške, neručí už vôbec! Firemný majetok je striktne oddelený od Vášho súkromného.

Pri rozhodovaní treba zvážiť všetky vyššie spomínané aspekty. Treba predovšetkým zvážiť či radšej uhradiť 299,-€ a nebáť sa o svoj súkromný majetok, alebo uhradiť menej a veľmi opatrne postupovať pri výbere obchodného partnera a zákazky.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram