Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
10. 06. 2016

Zahraničná fyzická osoba konateľom v s.r.o.

Konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť aj zahraničná fyzická osoba.

 

Táto fyzická osoba, ktorá chce vystupovať ako osoba oprávnená konať v mene s.r.o., musí disponovať povolením na pobyt v Slovenskej republike. Najprv sa zapíše do obchodného registra ako spoločník v s.r.o. a po získaní povolenia na pobyt sa uskutoční zmena v s.r.o., teda zápis zahraničnej fyzickej osoby ako konateľa v s.r.o. Ak je to zahraničná fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, povolenie na pobyt nie je podmienkou.

 

Tiež je potrebné doložiť aj výpis z registra trestov tejto zahraničnej fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, si musí vyžiadať výpis z registra trestov od príslušného orgánu krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa preukázateľne zdržuje nepretržite najmenej šesť mesiacov v posledných piatich rokoch.

 

Ak sa tento doklad v krajine nevydáva, nahrádza ho rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené orgánom krajiny. Vydaný výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak je vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku, musí sa predložiť spolu s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Výpis z registra trestov v českom jazyku netreba preložiť.

 

Ak sa z neho nedá vyzistiť charakter odsúdenia za trestný čin, musí sa doplniť aj právoplatný rozsudok tiež s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram