Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
06. 06. 2016

Založenie s.r.o.

Premýšľate o založení s.r.o. ( spoločnosti s ručením obmedzeným ) a neviete ako na to?

 

Založenie s.r.o. je možné aj svojpomocne, ale tak sa väčšinou vystavujete množstvu rizík ako napr. nesprávne vypracovanie dokumentov, neúplná dokumentácia, nesprávne údaje konateľa, spoločníka atď. Pri akejkoľvek chybe či neúplnom podaní na ORSR Vám návrh na zápis ORSR zamietne.

 

Ďalej treba zobrať na vedomie to, že pri klasickom podaní návrhu na zápis s.r.o. do ORSR zaplatíte poplatok 331,50 €. Naša spoločnosť disponuje zaručeným elektronickým podpisom ( ZEP ) pri ktorom je poplatok 165,75 €.

 

1. Výber obchodného mena, predmetov podnikania a sídla spoločnosti

 

Pri výbere obchodného mena je dôležité aby spoločnosť s rovnakým obchodným menom už v obchodnom registri nebola zapísaná, pretože v takom prípade registrový súd návrh odmietne a spoločnosť s totožným obchodným menom nezapíše. Existenciu obchodného mena si môžete preveriť na stránke www.orsr.sk.

 

Rovnako je potrebné zvoliť si sídlo spoločnosti, kde budete svoju podnikateľskú činnosť vykonávať. Sídlom spoločnosti môže byť nebytový priestor, byt, či rodinný dom. Pre účely zápisu rovnako nie je potrebné, aby ste mali k tejto nehnuteľnosti vlastnícke právo, postačí ak budete mať súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti.

 

Pred spísaním zakladateľských dokumentov je tiež dôležité určiť konateľov spoločnosti, správcu vkladu, ktorým je spravidla jeden zo spoločníkov s.r.o. a výšku vkladu jednotlivých spoločníkov. Ak je viacero spoločníkov, tak výška vkladu jedného spoločníka musí byť minimálne 750 € a základné imanie spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) musí byť minimálne 5.000,- €.

 

 

 

2. Vypracovanie zakladateľských dokumentov

 

Ďalším krokom je vypracovanie zakladateľských dokumentov. V prípade ak spoločnosť zakladá jedna osoba vypracuje sa zakladateľská listina a ak spoločnosť zakladá viac spoločníkov vypracuje sa spoločenská zmluva. Zakladateľská listina/spoločenská zmluva musí obsahovať.

 

Medzi ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať patrí vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti, podpisový vzor konateľov, splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje zápis. Ak spoločnosť zakladá len jeden spoločník, ktorým je FO, je potrebné vypracovať vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Ak spoločnosť zakladá jediná právnická osoba je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov, resp. že jeho jediným spoločníkom nie je s.r.o.

 

 

 

3. Získanie živnostenského oprávnenia

 

Ďalším krokom je získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania spoločnosti. Pri elektronickom ohlásení voľných živností prostredníctvom portálu verejnej správy sa poplatky za voľné živnosti zrušili úplne a pri remeselných a viazaných živnostiach sa znížili na polovicu, t.j. 7,50 € za každú takúto živnosť.

 

 

 

4. Vyžiadanie súhlasu správcu dane

 

Novela obchodného zákonníka, účinná od 1.10.2012, priniesla zakladateľom spoločnosti novú povinnosť. Od uvedeného dátumu zakladatelia (spoločníci) s.r.o. nesmú mať daňové nedoplatky.

 

 

 

5. Zápis do obchodného registra

 

Po doručení osvedčenia o živnostenskom oprávnení a súhlasu správcu dane už máte všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis spoločnosti do obchodného registra. Je potrebné vyplniť návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Tento formulár je dostupný aj na stránke ministerstva spravodlivosti.

 

K návrhu je potrebné priložiť všetky prílohy a kolky v hodnote 331,50 € v prípade, ak predkladáte návrh klasicky v papierovej podobe priamo na súde. Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja - tzv. registrový súd. V prípade elektronického podania je súdny poplatok v polovičnej výške, teda iba 165,75 €, je však potrebné mať zaručený elektronický podpis a registrovaný elektronický certifikát pre portál verejnej správy.

 

 

 

6. Registrácia na daňovom úrade

 

Ak nevyužijete služby jednotného kontaktného miesta a spolu s ohlásením živnosti neuvediete aj údaje pre splnenie daňovej registrácie, posledný krok ktorý vás čaká, je registrácia na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane. Úspešne zapísanú spoločnosť je potrebné do 30 dní zaregistrovať na daňovom úrade.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram